ربات ها دردوران کرونا ژاپن

درژاپن افرادمبتلا به کرونا با علایم خفیف در هتل ها و مهمان سرا های این کشور مستقر می شوند تا ازازدحام جمعیت دربیمارستان ها جلوگیری شود.کشور ژاپن دریک اقدام ابتکاری ، ازربات ها برای ارائه خدمات به افراد مبتلا به کرونا استفاده کرده است . شرکت ((سافت بنک رباتیکز )) این ربات ها را ساخته است . ازاین ربات ها در حال حاضر دربرخی ازهتل های شهرهای توکیو استفاده می شود . هریک ازاین ربات ها یک فعالیت خاص را برعهده دارندبرخی ازربات ها ربات های انسان نما هستند که برای ارتباط وصحبت با افراد مبتلا به کرونا وافزایش روحیه این افراد استفاده می شوند.

برخی از این ربات ها ،ربات های نظافت چی هستند که برای نظافت وضدعفونی هتل ها استفاده می شوند . نام یکی ازاین ربات های نظافت چی ((ویز))است و یک ربات دیگر به نام ((پیر)) که وظیفه خوشامد گویی را برعهده دارد. کشور ژاپن اعلام کرده است که به زودی تعداد بیشتری ازاین ربات ها و درتعداد شهرهای بیشتری درژاپن  برای مبارزه باکرونا به کار می گیرد.