رباتیک و کودک

بسته های آموزشی رباتیک و کودک مناسب کودکان 6 تا 8 سال است این بسته آموزشی با توجه به جایگزینی پین ها به جای پیچ و مهره ساخت قطعات و ساخت انواع ربات ها را برای کودکان این رده سنی آسان کرده است .همچنین بسته آموزش رباتیک و کودک مفاهیمی مانند الگویابی و تناسب را می تواند به کمک ساخت قطعات در کنار افزایش خلاقیت و مهارت دست ورزی به کودکان آموزش دهد . و کودکان می توانند ربات هایی مانند ربات تخریب گر را به کمک قطعات موجود بسازند.

 

 

 

اهداف

 • افزایش خلاقیت کودکان 

 • مهارت دست ورزی 

 • آشنایی با مفاهیم مانند کتاب و تعادل

 • آموزش اعداد به صورت شعر و ساخت اعداد